FelisDesign

Algemene Voorwaarden


Laatst gewijzigd op 1 januari 2022

FelisDesign houdt zich bezig met interieurarchitectuur, interieurontwerp, ver- en/of bouwbegeleiding, styling en toebehoren. Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van de Diensten van FelisDesign en als FelisDesign werkzaamheden voor je verricht. Lees deze daarom goed door en bewaar ze.

Complimenten, vragen, opmerkingen of klachten over FelisDesign, onze Dienstverlening, de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden? Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag verder! FelisDesign is bereikbaar per e-mail via info@felisdesign.nl of telefonisch via +31(0)647937748.

Artikel 1 Definities

 1. 1.1.  Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden

 2. 1.2.  FelisDesign: mevrouw S.E.F. Ocalia, handelende onder de naam FelisDesign,

  gevestigd en kantoorhoudend te (4117 GJ) Erichem aan de Erichemseweg 12C.

 3. 1.3.  Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in

  uitoefening van beroep of bedrijf die met FelisDesign een Overeenkomst heeft gesloten dan wel anderszins aan FelisDesign opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

 4. 1.4.  Consument: de Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 5. 1.5.  Zakelijke Klant: de Opdrachtgever die handelt in beroep of bedrijf.

 6. 1.6.  Offerte: het schriftelijk aanbod van FelisDesign.

 7. 1.7.  Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en FelisDesign op

  grond waarvan FelisDesign werkzaamheden verricht en Producten en Diensten levert aan Opdrachtgever en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

 8. 1.8.  Dienst(en) en Producten: diensten en producten zoals beschreven in de Overeenkomst.

 9. 1.9.  Project: het pand, gebouw of bouwwerk, of onderdeel daarvan, waarop de Overeenkomst tussen Partijen betrekking heeft.

1.10. Oplevering: vindt plaats na goedkeuring van Opdrachtgever, na ingebruikneming door Opdrachtgever of door in kennisstelling van Opdrachtgever, waarna een reactie daarop van Opdrachtgever is uitgebleven binnen 7 dagen na in kennisstelling.

1.11. Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen, maar niet beperkt tot auteursrechten (waaronder ook het auteursrecht dat rust op software), databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

1.12. Vertrouwelijke informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan FelisDesign en informatie waarvan FelisDesign aangeeft dat die vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.

1.13. Werknemer: de persoon die in dienst is van een van de Partijen, dan wel die op opdrachtbasis werkzaamheden verricht voor de betreffende Partij.
1.14. Partijen: FelisDesign en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. 2.1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst en op door FelisDesign geleverde Producten of Diensten.

 2. 2.2.  Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en FelisDesign, indien Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met FelisDesign heeft aanvaard.

 3. 2.3.  De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde (ink0op) of andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 4. 2.4.  Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen tussen Partijen.

 5. 2.5.  FelisDesign behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.

 6. 2.6.  Wijzigingenwordenbekendgemaaktpere-mailaanOpdrachtgever,ofeenander kanaal waarvan FelisDesign kan bewijzen dat de bekendmaking is verzonden naar Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

 7. 2.7.  Indien een Consument een wijziging niet wil accepteren, dient Consument dit binnen 30 dagen na bekendmaking mede te delen aan FelisDesign. FelisDesign kan dan de wijziging heroverwegen. Indien FelisDesign de wijziging niet intrekt, kan Consument tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigingen tegen deze datum.

  Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. 3.1.  Offertes en andere aanbiedingen van FelisDesign zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 14 dagen. FelisDesign heeft het recht het aanbod te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van aanvaarding daarvan.

 2. 3.2.  Offertes worden met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het voorkomen dat een Offerte niet helemaal juist en volledig is. FelisDesign kan niet aan haar Offertes worden gehouden als Opdrachtgever begrijpt of naar redelijkheid en billijkheid had behoren te begrijpen dat Offerte een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat. Afbeeldingen gelden ter illustratie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kleuren op afbeeldingen van Producten kunnen afwijken van het daadwerkelijke Product.

 3. 3.3.  Een samengestelde prijsopgave verplicht FelisDesign niet tot levering van een deel van de in Offerte begrepen Producten en/of Diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 4. 3.4.  Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.

 5. 3.5.  Een Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door

  Opdrachtgever van de Offerte van FelisDesign en het voldoen aan de daarbij door

  FelisDesign gestelde voorwaarden.

 6. 3.6.  Een Offerte of andere aanbieding van FelisDesign wordt in ieder geval verondersteld

  te zijn aanvaard, indien aan de Overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven of in geval Opdrachtgever de in de Overeenkomst afgesproken aanbetaling voldoet. Het aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.

 1. 3.7.  FelisDesign richt zich uitsluitend op ontwerp en advies. Bouwkundige adviezen, bereken, constructies en/lof installaties vormen nimmer onderdeel van de Overeenkomst.

 2. 3.8.  FelisDesign heeft het recht binnen wettelijke kaders zich op de hoogte te stellen of de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien FelisDesign op grond van dit onderzoek goede grond heeft de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd de opdracht te weigeren of hieraan voorwaarden te verbinden.

  Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. 4.1  FelisDesign zal de Overeenkomst uitvoeren met de zorgvuldigheid en deskundigheid die van haar verwacht mag worden. Op FelisDesign rust echter enkel een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. FelisDesign kan niet instaan voor het bereiken van het gewenste resultaat.

 2. 4.2  Opdrachtgever erkent dat hij geen instructiebevoegdheid heeft over de wijze waarop FelisDesign bepaalt de wijze de Overeenkomst uitvoert, de Producten en/of Diensten levert en de perso(o)n(en) die zij daarbij inschakelt.

 3. 4.3  Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FelisDesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan FelisDesign worden verstrekt.

 4. 4.4  FelisDesign zal na de totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering beginnen, op de datum of het moment zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Indien geen datum van nakoming is overeengekomen, start FelisDesign direct met de uitvoering van de Overeenkomst. Indien Partijen een aanbetaling zijn overeengekomen zoals bedoeld in artikel 7.2 van deze Algemene Voorwaarden, zal FelisDesign, ongeacht een eventuele overeen gekomen startdatum van de werkzaamheden, pas aanvangen nadat zij betaling van die aanbetaling heeft ontvangen. Een verzuim en/of vertraging in het voldoen van die aanbetaling waardoor een besproken levertijd of planning niet kan worden gehaald, komt nimmer voor rekening en risico van FelisDesign.

 5. 4.5  FelisDesign heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft zij het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is FelisDesign niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase over te gaan en heeft zij het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft zij het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

  Artikel 5 Inschakelen van derden

5.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft FelisDesign het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.


 1. 5.2  Indien de Opdrachtgever bij aankoop van een door FelisDesign in samenwerking met derde opdrachtnemers aangeboden Product en/of Dienst reeds bekend is dat bepaalde onderdelen van het te leveren Product en/of de te leveren Dienst zullen worden uitgevoerd door of een derde Partij, zijn de Algemene Voorwaarden van deze derde Partijen eveneens van toepassing op deze onderdelen van de Overeenkomst. FelisDesign is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming door deze derde opdrachtnemer en/of door Opdrachtgever en/of derden daardoor geleden schade. Opdrachtgever dient zich in dat geval direct tot deze derde te wenden.

 2. 5.3  Opdrachten aan derden die buiten het bestek van de Overeenkomst vallen, worden uitsluitend door of namens Opdrachtgever verstrekt aan c.q. gesloten met de betreffende derden, zonder dat FelisDesign partij is in deze overeenkomsten. Te denken valt aan aannemers of installateurs die op basis van een ontwerp van FelisDesign werkzaamheden in het Project verrichten. Dat is niet anders indien Partijen zijn overeenkomen dat FelisDesign hierin voor rekening en risico van Opdrachtgever als gemachtigde optreedt en/of bemiddelt. In geen geval is FelisDesign op enige wijze aansprakelijk voor werkzaamheden door of namens deze derden verricht, ongeacht of deze derden bij de uitvoering van die werkzaamheden al dan niet gebruiken maken van door FelisDesign opgeleverde Producten of Diensten.

 3. 5.4  FelisDesign is niet gehouden om werkzaamheden door Opdrachtgever aangewezen derden te laten verrichten. Opdrachtgever is geheel en volledig aansprakelijk voor goederen die ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst door of namens Opdrachtgever zijn voorgeschreven, door een door Opdrachtgever aangewezen leverancier worden of zouden worden geleverd, waaronder in ieder geval begrepen eventuele niet deugdelijke, niet volledige en/of niet tijdige levering daarvan.

 4. 5.5  De Opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met FelisDesign derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de Overeenkomst zoals overeengekomen met FelisDesign. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen. Het voldoen door Opdrachtgever aan deze bepaling betekent overigens niet dat FelisDesign op enige wijze aansprakelijk kan worden gehouden door Opdrachtgever voor de door deze derden uitgevoerde werkzaamheden, daar is namelijk in geen geval sprake van.

  Artikel 6 (Op)levering en levertijden

 1. 6.1  Door FelisDesign genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn. Indien een levertermijn niet gehaald kan worden, zal FelisDesign met Opdrachtgever in overleg treden en een nieuwe indicatieve termijn overleggen. Behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, levert overschrijding van levertijden en planningen geen toerekenbare tekortkoming van FelisDesign dan wel een grond voor ontbinding van de Overeenkomst op.

 2. 6.2  Indien (i) Opdrachtgever de aanvang van Overeenkomst wenst uit te stellen, om welke reden dan; ofwel (ii) de uitvoering na aanvang wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die FelisDesign niet kunnen worden toegerekend, is Opdrachtgever gehouden de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of honorarium aan FelisDesign te voldoen en de daaruit voortvloeiende door haar geleden schade volledig te vergoeden.

 3. 6.3  FelisDesign behoudt zich het recht voor omde voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde goederen en apparatuur alsmede de uit hoofde van de Overeenkomst te leveren Producten te laten afleveren bij Opdrachtgever. De gereedstaande apparatuur en goederen kunnen voor rekening en risico van de


Opdrachtgever worden opgeslagen. Producten mogen eveneens op elk moment bij Opdrachtgever worden geleverd en zijn vanaf dat moment voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 1. 6.4  Opdrachtgever is verplicht direct bij de (op)levering van de (digitaal) geleverde Diensten tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst per e-mail aan FelisDesign te worden gemeld, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor Consumenten.

 2. 6.5  FelisDesign blijft eigenaar van alle Producten die zij levert, totdat Opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens FelisDesign, daaronder ook verstaan de verschuldigde bedragen wegens een tekortkoming.

 3. 6.6  Oplevering van (een deel van) de Overeenkomst ontslaat FelisDesign van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de Opdrachtgever ten tijde van de Oplevering al had ontdekt, of redelijkerwijs had moeten ontdekken, voor zover de garantiebepaling niet opgaat.

  Artikel 7 Honoraria en betaling

 1. 7.1  Opdrachtgever betaalt FelisDesign het honorarium voor haar werkzaamheden zoals vermeld in de Overeenkomst. Het honorarium en alle eventuele andere door FelisDesign genoemde prijzen zijn in euro’s.

 2. 7.2  In sommige gevallen is een aanbetaling vereist. Het aan te betalen bedrag wordt opgenomen in de Overeenkomst en bedraagt voor Consumenten maximaal 50% van het overeengekomen honorarium.

 3. 7.3  De honorering van FelisDesign bedraagt meestal: ofwel (i) een percentage van de uiteindelijke totale som van bouw- en inrichting; ofwel (ii) een vast bedrag; ofwel (iii) een vast uurtarief, een en ander zoals vastgelegd in de Overeenkomst. Indien de honorering bestaat uit een vast uurtarief, maakt FelisDesign van te voren een inschatting van het aantal te verwachten uren dat nodig is voor de Uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever kan aan deze inschatting geen enkele rechten ontlenen, ongeacht of de inschatting al dan niet schriftelijk is vastgelegd in de Overeenkomst.

 4. 7.4  Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen, is het in artikel 7.1/7.2 bedoelde honorarium in beginsel exclusief overige kosten, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot bureaukosten, reis- en verblijfkosten, lichtdruk- en plotkosten, kosten van adviseurs, kosten voor het (doen) houden van toezicht op de uitvoering van de bouw, kosten van revisietekeningen, kosten van het (doen) opmeten en het in tekening brengen van bestaande toestanden. Deze kosten worden afzonderlijk zo veel mogelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 5. 7.5  Indien het honorarium is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft FelisDesign het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst al tot stand is gekomen. Consument heeft na deze aanpassing het recht om de Overeenkomst op te zeggen.

 6. 7.6  Indien de Overeenkomst eindigt voordat de Overeenkomst is voltooid of levering van Producten en/of Diensten heeft plaatsgevonden, heeft FelisDesign recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door haar verrichte Diensten, het voordeel dat de Opdrachtgever daarvan heeft, en de grond waarop de Overeenkomst is geëindigd.

 7. 7.7  Voor elke factuur van FelisDesign geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Deze betalingstermijnen zijn fatale termijnen, wat inhoudt dat Opdrachtgever bij niet- tijdige betaling direct in verzuim is.

 1. 7.8  Bij niet-tijdige betaling is Consument, naast het verschuldigde bedrag, gehouden tot betaling van de daarop verschenen wettelijke rente en vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten overeenkomstig de wettelijke regeling daarvoor. Deze verplichting ontstaat pas voor Consument, nadat FelisDesign Consument eerste schriftelijk in gebrek heeft gesteld, waarbij FelisDesign Consument een termijn van 14 dagen geeft om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De termijn van 14 dagen vangt aan op de dag na ontvangst van die ingebrekestelling door Consument.

 2. 7.9  Bij niet-tijdige betaling is Zakelijke Klant, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist, naast het verschuldigde bedrag, gehouden tot betaling van de daarop verschenen wettelijke rente en volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureau. Indien FelisDesign onverhoopt geen aanspraak kan maken op een volledige vergoeding van buitengerechtelijke kosten zoals voornoemd, bedragen de buitengerechtelijk kosten in ieder geval 15% van de hoofdsom en te allen tijde met een minimum van € 300,00.

 3. 7.10  Elke betaling strekt steeds ter voldoening van in de eerste plaats van rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of de Opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op de een latere declaratie.

 4. 7.11  Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder enige aftrek, verrekening of opschorting, uit welke hoofde dan ook.

  Artikel 8 Duur en einde van de Overeenkomst

 1. 8.1  De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die noodzakelijk is voor de uitvoering van de in de Overeenkomst afgesproken werkzaamheden.

 2. 8.2  Behoudensdwingendrechtelijkebepalingenvoorconsumenten,isdeOvereenkomst voor Opdrachtgever niet tussentijds opzegbaar.

 3. 8.3  FelisDesignmagdeOvereenkomsttussentijdsopzeggenmeteenopzegtermijnvan één (1) maand indien zwaarwegende omstandigheden daartoe aanleiding geven. Onder zwaarwegende omstandigheden wordt in ieder geval (maar niet uitsluitend) verstaan de situatie dat er in de visie van FelisDesign een vertrouwensbreuk is ontstaan op grond waarvan zij naar redelijkheid en billijkheid niet geacht kan worden de Overeenkomst voort te zetten.

 4. 8.4  Overeenkomstennaarhunaardeenduurovereenkomstbetreffenstrekkendetoteen periodieke levering van Producten of Diensten kunnen door beide Partijen schriftelijk worden opgezegd, nadat de Overeenkomst minimaal een jaar heeft geduurd. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden tegen het einde van een kalender maand en met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand voor FelisDesign en Consument en drie (3) maanden voor Zakelijke Klant.

 5. 8.5  IngevalvaneenuithoofdevandeOvereenkomstendezeAlgemeneVoorwaarden toegestane (tussentijdse) opzegging door een van Partijen zal Opdrachtgever het volledige overeengekomen honorarium inclusief uit hoofde van artikel 7.4 verschuldigde kosten moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor FelisDesign uit de opzegging voortvloeien. FelisDesign zal het reeds voltooide werk dan opleveren. De bedragen blijven na beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd en zijn vanaf de dag van opzegging direct opeisbaar.

 1. 8.6  FelisDesignmagdeovereenkomstopelkmomentopschortenofontbinden(naar eigen keuze), indien Opdrachtgever (i) surseance van betaling of een schuldsanering (WSNP dan wel vrijwillig) heeft aangevraagd; (ii) failliet is verklaard dan wel een aanvraag daarvoor heeft gedaan, (iii) door beslaglegging wordt getroffen; (iv) onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren dan wel beschikkingsonbevoegdheid of handelingsbekwaamheid verliest; dan wel (v) die Zakelijke Klant is, zijn onderneming verliest, ontbindt, liquideert of naar het buitenland verplaatst.

 2. 8.7  Indien FelisDesign gebruik maakt van haar recht om op grond van artikel 8.6 de Overeenkomst te ontbinden, zijn daarmee tevens alle facturen alsmede alle onderhandenwerk en andere betalingsverplichtingen uit hoofde van of voortvloeiende uit de Overeenkomst terstond en volledig opeisbaar.

 3. 8.8  Verplichtingendienaarhunaardbestemdzijnomooknaheteindevande Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Opdrachtgever en diens rechtsopvolgers.

  Artikel 9 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. 9.1  Opdrachtgever is gehouden alle (technische) gegevens en bescheiden, waarvan hij weet of behoort te weten dat die nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, dan wel waarvan FelisDesign dat aangeeft, tijdig aan FelisDesign te verstrekken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het voldoen aan vergunningsaanvragen en andere wettelijke vereisten, het verstrekken van plattegronden, afmetingen, foto’s, informatie over de ligging van leidingen en aansluitingen enzovoorts. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid daarvan.

 2. 9.2  FelisDesign heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 9.1 heeft voldaan.

 3. 9.3  Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden die Opdrachtgever (al dan niet uit hoofde van artikel 9.1) aan FelisDesign verstrekt:

 • vrij zijn van Intellectuele Eigendomsrechten van derden, althans dat Opdrachtgever het gebruiksrecht heeft op deze Intellectuele eigendomsrechten en vrijwaart FelisDesign voor alle claims en aanspraken van derden ter zake, waaronder ook begrepen eventuele juridische kosten die daarmee gepaard gaan;

 • bij verstrekking in elektronische of vergelijkbare vorm, vrij zijn van trojans, virussen en/of andere defecten en vrijwaart FelisDesign voor alle eventuele schade die zij lijdt rechtstreeks of via claims van derden, indien hieraan niet is voldaan;

 • te allen tijde volledig en actueel zijn en informeert FelisDesign indien en zodra hij weet of behoort te weten dat daar geen/niet langer sprake van is.

 1. 9.4  Daar waar nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst zorg Opdrachtgever ervoor dat FelisDesign vrije en kosteloze toegang heeft tot het Project en FelisDesign kosteloos gebruik kan maken van een geschikte bergruimte, (nuts)voorzieningen, en overige benodigdheden.

 2. 9.5  Opdrachtgever draagt zorg voor schone, veilige en gezonde werkomstandigheden en is verplicht FelisDesign en diens Werknemers tijdig te waarschuwen voor gevaarlijke situaties. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de (overige) omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden uit de Overeenkomst verhinderen of belemmeren

 3. 9.6  Opdrachtgever staat FelisDesign toe om desgewenst op het Project of op schuttingen, afrasteringen af andersoortige afsluiting van locaties of gebouwen waar.

door FelisDesign werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst worden verricht, aanduidingen van de naam van FelisDesign en of reclame aan te brengen.

Artikel 10 Wijzigingen in de Overeenkomst

 1. 10.1  Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn. Op het meerwerk zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 2. 10.2  Meerwerk dat is verricht op verzoek of met toestemming van Opdrachtgever dan wordt het meerwerk vergoed door Opdrachtgever. FelisDesign mag weigeren aan zo een verzoek te voldoen dan wel in onderhandeling treden.

 3. 10.3  Opdrachtgever aanvaardt dat meerwerk vertraging kan opleveren bij de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van Producten en Diensten, ook indien er een tijdstip van Oplevering is overeengekomen. Opdrachtgever heeft voor die vertraging geen recht op schadevergoeding.

 4. 10.4  Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, dan ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst voor Opdrachtgever.

 5. 10.5  Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan FelisDesign, zoals een stijging van lonen ne kosten, zullen worden verrekend als zijnde meerwerk. FelisDesign stelt Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in kennis. Consument heeft in dat geval de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen in welk geval Consument aan FelisDesign een honorarium is verschuldigd overeenkomstig artikel 7.6.

  Artikel 11 Intellectueel Eigendomsrechten

 1. 11.1  De Intellectuele Eigendomsrechten op verrichte werkzaamheden en geleverde Producten en Diensten, waaronder begrepen alle (originele) afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, schetsen, foto’s, (technische) omschrijvingen, rapporten en adviezen welke FelisDesign verstrekt aan Opdrachtgever, berusten bij, blijven berusten bij dan wel komen te berusten bij FelisDesign. De tussen Partijen gesloten Overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van enig Intellectueel Eigendomsrecht van FelisDesign aan Opdrachtgever.

 2. 11.2  FelisDesign heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van door haar geleverde Producten en Diensten alsmede/waaronder door haar geleverde afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, schetsen, foto’s, (technische) omschrijvingen, rapporten en adviezen van of over een ontwerp, zulks ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld en zonder dat een daaraan voorafgaande toestemming van Opdrachtgever vereist is en/of enige vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever verschuldigd is.

 3. 11.3  Het is Opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van FelisDesign dan wel andere door FelisDesign geleverde Producten of Diensten, of een deel daarvan, al dan niet met inschakeling van derden te (doen) herhalen, wijzigen, be-, of verwerken, verveelvoudigen, openbaar maken of exploiteren, anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de Dienstverlening van FelisDesign, zonder de daaraan voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FelisDesign, aan welke toestemming FelisDesign voorwaarden kan verbinden.


 1. 11.4  Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van FelisDesign en/of haar licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het al dan niet met inschakeling van derden, geheel of gedeeltelijk te (doen) herhalen, wijzigen, be-, of verwerken, verveelvoudigen, openbaar maken of exploiteren, zonder voorafgaande uitdrukkelijke en gespecificeerde toestemming van FelisDesign, aan welke toestemming FelisDesign voorwaarden kan verbinden. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving

 2. 11.5  Indien FelisDesign schriftelijk toestemming aan Opdrachtgever heeft verstrekt voor hetgeen in de voorgaande bepaling is opgenomen, is Opdrachtgever te allen tijde verplicht bij het gebruik van de Producten van de geest van FelisDesign haar naam te vermelden als auteur.

 3. 11.6  Indien Opdrachtgever het ontwerp van FelisDesign – in overeenstemmingen met de voorwaarden die daarin in dit artikel worden gesteld – zelf heeft be- of verwerkt of anders heeft gerealiseerd dan door FelisDesign ontworpen, is het Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van FelisDesign te noemen bij gebruik van het be- of verwerkte ontwerp.

 4. 11.7  Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever aan FelisDesign een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,00 onverminderd het recht van FelisDesign op eventuele schadevergoeding.

  Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. 12.1  De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze Overeenkomst gelden behoudens: (i) indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van FelisDesign; en (ii) dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten.

 2. 12.2  FelisDesignzalzichinspannendeOvereenkomstzozorgvuldigenveiligmogelijkuit te voeren. FelisDesign kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van het geleverde. Opdrachtgever is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de Overeenkomst.

 3. 12.3  IedereaansprakelijkheidvanFelisDesignvoorschadevanwelkeaarddanook, jegens Opdrachtgever of derden, is per schadeveroorzakende gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen:

 • beperkt tot het bedrag waarop de door FelisDesign afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) voor die betreffende kwestie aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat uit hoofde van de betreffende polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is; dan wel indien de verzekering onverhoopt niet uitkeert

 • het honorarium dat in de drie maanden voorafgaand aan de betreffende gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen door FelisDesign aan Opdrachtgever in rekening is gebracht.

12.4 Zonderafbreuktedoenaanhetgeeninartikel12.3isbepaaldmetbetrekkingtotde beperking van de aansprakelijkheid per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, is de totale, cumulatieve aansprakelijkheid van FelisDesign, door of vanwege de (uitvoering van) de Overeenkomt, ongeacht de grondslag van die aansprakelijkheid, altijd beperkt tot maximaal:

 • het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw); of als het een duurovereenkomst betreft

 • maximaal een totaalbedrag van €10.000,00.

 • In geen geval is FelisDesign aansprakelijk voor:


 • indirecte schade en gevolgschade waaronder ook begrepen schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies of beschadiging of vernietiging van data of computersystemen;

 • schade wegens overschrijding van leveringstermijnen al dan niet vanwege als gevolg van gewijzigde omstandigheden;

 • schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever;

 • schade door ondeskundig, onjuist of oneigenlijk gebruik danwel gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor bedoeld van door FelisDesing geleverde Producten en/of Diensten;

 • schade die het gevolg is van het niet opvolgen van adviezen van FelisDesign of het niet naleven van de gebruiksaanwijzing;

 • schade die het gevolg is van gebreken aan de (on)roerende zaak waar het Project op ziet of die verband houden met bouwtechnische constructies en/of installaties die te allen tijde buiten het bestek van de Overeenkomst vallen alsmede andere gebreken aan het Project waar FelisDesign niet bekend mee was en naar redelijkheid niet bekend mee hoefde te zijn;

 • schade vanwege door Opdrachtgever zelf be- of verwerkte ontwerpen;

 • schade wegens door FelisDesign gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de

  inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst;

 • dan wel schade die anderszins uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Algemene

  Voorwaarden is uitgesloten dan wel die naar redelijkheid en billijkheid niet voor

  rekening en risico van FelisDesign behoort te komen. 12.5

  Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak tot schadevergoeding in elk geval als Opdrachtgever FelisDesign niet binnen drie (3) maanden (voor Zakelijke Klanten), respectievelijk twaalf (12) maanden (voor Consumenten), nadat Opdrachtgever de vermeende aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en deugdelijk onderbouwd, daarvan in kennis heeft gesteld.

 1. 12.6  De aansprakelijkheid van FelisDesign met betrekking tot toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever FelisDesign onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en FelisDesign ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat FelisDesign in staat is adequaat te reageren.

 2. 12.7  Indien bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden worden uitgevoerd met wie Opdrachtgever – al dan niet via bemiddeling door FelisDesign – een separate overeenkomst heeft gesloten, is FelisDesign nimmer aansprakelijk, noch voor de uitvoering van die separatie overeenkomsten, noch voor eventuele vertraging en/of andere schade dit tot gevolg heeft voor de Overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen Partijen. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook als deze derden zich baseren op werkzaamheden die FelisDesign uit hoofde van de Overeenkomst heeft verricht, waarvoor derden uit hoofde van hun eigen overeenkomst met Opdrachtgever en hun eigen deskundigheid een onderzoeks- en of waarschuwingsplicht jegens Opdrachtgever hebben.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding dan wel enig

page10image30614144

andere aanspraak op FelisDesign ontstaat uitsluitend als Opdrachtgever FelisDesign

page10image30614528

onverwijld in kennis stelt van een mogelijke grond voor een eventuele aanspraak op

page10image30614720

FelisDesign.

12.8 OpdrachtgevervrijwaartFelisDesignvooralleaansprakenvanderden(waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.

Artikel 13 Overmacht

 1. 13.1  FelisDesign kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden indien FelisDesign in de nakoming wordt verhinderd als gevolg van overmacht. FelisDesign is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.

 2. 13.2  Onderovermachtwordtmede,maarnietuitsluitend,verstaan:storingenvan publieke infrastructuur, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven, onbeschikbaarheid van Werknemers, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen bij FelisDesign, (toe)leveranciers, of derden betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogen, terroristische aanslagen, binnenlandse onlusten, pandemieën, en, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, het geval dat FelisDesign geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.

 3. 13.3  Indieneenovermachtssituatielangerdan90dagenduurt,hebbenPartijenhetrecht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige verschuldigd zullen blijven.

  Artikel 14 Geheimhouding en privacy

 1. 14.1  Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van Vertrouwelijke Informatie tegenover derden die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en zal de Vertrouwelijke Informatie uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van (de werkzaamheden uit hoofde van) de Overeenkomst en de levering van Producten en Diensten. Opdrachtgever legt deze verplichting tot geheimhouding tevens op aan alle derden die Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst zelf bij de werkzaamheden betreft en Zakelijke klant legt deze verplichting tevens op aan zijn Werknemers.

 2. 14.2  Deverplichtingtotgeheimhoudingblijftookbestaannabeëindigingvande Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 3. 14.3  BijovertredingvanhetinditartikelbepaaldeverbeurtOpdrachtgeveraan FelisDesign een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,00 onverminderd het recht van FelisDesign op eventuele schadevergoeding.

 4. 14.4  OpdetussenPartijengeslotenOvereenkomstistevensdeprivacyverklaringvan FelisDesign van toepassing. Deze is te vinden op de website van FelisDesign en wordt op eerste verzoek toegezonden per e-mail.

  Artikel 15 Slotbepalingen

15.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar FelisDesign gevestigd is.


 1. 15.2  Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 2. 15.3  FelisDesign is gerechtigd om haar rechten en plichten, die voortvloeien uit de Overeenkomst, over te dragen aan een derde partij die FelisDesign of de bedrijfsactiviteiten van FelisDesign overneemt. Opdrachtgever heeft dit recht niet.